FARMA NA CHOV OŠÍPANÝCH LADMOVCE-STAVEBNÉ ÚPRAVY OŠIPÁRNE

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru činnosti je posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti „výkrm ošípaných“ v objektoch, ktoré sú vybudované, existujúce a v súčasnej dobe nevyužívané, na bývalej Farme ošípaných v katastrálnom území Ladmovce, okres Trebišov. V súčasnej dobe je Farma ošípaných uzatvorená a je už niekoľko rokov bez využitia. Navrhovateľ má zámer po uskutočnení stavebných úprav dvoch objektov, tieto využívať na výkrm ošípaných s celkovou kapacitou 1500 ks až 1700 ks ošípaných vo výkrme za rok. Navrhovaná činnosť bude realizovaná až po rekonštrukcii dvoch objektov živočíšnej výroby, ktoré budú stavebne, ako aj technologicky rekonštruované tak, aby slúžili pre moderný chov ošípaných.
 • Dotknutá obec: Ladmovce (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov
 • Navrhovateľ: FBR Meat s.r.o., Ľ.Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • IČO Navrhovateľa: 52240355
 • Povoľujúci orgán: Obec Ladmovce
  Regionálny veterinárna a potravinová správa Trebišov
  Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
  Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.