Preskočit na obsah

Expanzia skladovej haly

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie skladovej haly v areáli závodu Vaillant Senica, parc. č. 14105/1 k. ú. Senica
 • Dotknutá obec: Senica (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Navrhovateľ: Vaillant Group Heat Pump Production s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 53835603
 • Povoľujúci orgán: Mesto Senica - spoločný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.12.2022
  Text oznámenia o zmene
  09.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.03.2023