Eperia Prešov II. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spracovaného na základe rozpracovanej Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), je druhá etapa obchodného centra (OC) EPERIA v Prešove.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VSV consulting, a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31716334
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove - Stavebný úrad, Jarková 26, 080 01 Prešov
  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.01.2019
  Text oznámenia o zmene
  09.01.2019
  09.01.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien