ENO 09018 Nábehový záložný zdroj

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia nábehového záložného zdroja, ktorý bude vyrábať "cudziu paru" a bude sa používať výlučne v núdzovej prevádzke na umožnenie nábehu vždy len jedného z troch veľkých tepelných zdrojov v ENO v prípade ich spoločného výpadku v dôsledku neočakávaných udalostí a náhod, ktoré by ich nútene odstavili.
 • Dotknutá obec: Zemianske Kostoľany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.