Preskočit na obsah

Energetické ReUse centrum - ERC

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je prispieť k riešeniu odklonu odpadov zo skládok a vybudovať zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu s celkovou predpokladanou kapacitou 130 000 t/rok a nerecyklovateľné spáliteľné zložky využiť na energetické zhodnotenie s predpokladanou kapacitou zariadenia 100 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Hontianske Tesáre (okres: Krupina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Granya, a.s., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská časť Juh
 • IČO Navrhovateľa: 53570103
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.01.2023
  Spracovateľ zámeru ENVIROKAT s.r.o., Alžbetina 28, 040 01 Košice
  Text zámeru
  04.01.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  01.06.2023