Električková trať Vajnorská radiála

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia električkovej trate, pozostávajúca z nahradenia zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky, ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00603481
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
  Bratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.