Elektráreň splyňovania biomasy Mokrance – rozšírenie palivovej základne

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla termochemickým splyňovaním biomasy v súprudom splyňovacom reaktore CPW 600TR a následnom spaľovaní vzniknutého syntézneho plynu.
 • Dotknutá obec: Mokrance (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VENTO-reality s.r.o., Fejova 7, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36776645
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.02.2017
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o.
  Text zámeru
  06.02.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  22.03.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  02.11.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení INECO, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  02.11.2017

  Verejné prerokovanie

  obec Mokrance, v priestoroch kultúrneho domu, dna 14.12.2017 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.07.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  12.09.2018