Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej zmeny činnosti je investičná výstavba za účelom ekologizácie súčasného zdroja tepla pre dodávku tepla externým odberateľom, ktorá je vo forme pary a horúcej vody.
 • Dotknutá obec: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zvolen
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 96/50, 96108 Zvolen
 • Navrhovateľ: Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 36052248
 • Povoľujúci orgán: SIŽP, IŽP Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.