Preskočit na obsah

EKOLOGIZÁCIA TEPLÁRNE ŽILINA – VYBUDOVANIE MULTIPALIVOVÉHO KOTLA A UKONČENIE UHOĽNEJ PREVÁDZKY

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia multipalivového parného kotla (pracovné označenie kotol K8) s menovitým tepelným príkonom cca 46 MW a palivovou základňou v biomase a tuhom alternatívnom palive z odpadov, ktorá okrem stabilizácie a optimalizácie dodávok tepla a elektrickej energie povedie k diverzifikácii palivovej základne ZAT (Žilinská tepláreň) pri plnom ukončení uhoľnej prevádzky v ZAT. Súčasťou investície bude úplné ukončenie prevádzky kotla K5, vybudovanie nového parného protitlakého?turbogenerátora?TG1 pre potreby nového kotla K8, ktorý nahradí existujúci TG1, demontáž kotla K5 a už v súčasnosti odstaveného kotla K4 a úpravy ďalších zariadení dotknutých technickými a prevádzkovými podmienkami novej technológie.
 • Dotknutá obec: Rosina, Žilina, Teplička nad Váhom (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36211541
 • Povoľujúci orgán: Mesto Žilina, Stavebný úrad
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina
  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Bratislava
  Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.04.2023
  Spracovateľ zámeru EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547
  Text zámeru
  04.04.2023
  04.04.2023
  04.04.2023