Preskočit na obsah

EBA, s. r. o., LUKAVICA – ZARIADENIA NA NAKLADANIE S ODPADMI

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zosúladenie s platnou legislatívou v oblasti odpadov v zmysle § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prevádzke sa nachádza zariadenie na zhodnocovanie odpadov, zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zariadenie na zber odpadov vrátane prepravy.
 • Dotknutá obec: Lukavica (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31376134
 • Povoľujúci orgán: 1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica;
  2. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.02.2022
  Text oznámenia o zmene
  18.02.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.08.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  23.09.2022