Drviace zariadenie RESTA CH1 700 x 500, k. ú. Smolenická Nová Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zariadenie bude slúžiť na zhodnotenie ostatného stavebného odpadu (stavebný odpad z demolácií a búracích prác) s možnosťou ďalšieho využitia podrveného stavebného odpadu. Na materiálové zhodnotenie bude využívané mobilné drviace zariadenie RESTA CH1, ktoré bude stabilne umiestnené v súlade so súhlasom Obce Smolenice a s Územným plánom obce.
 • Dotknutá obec: Smolenice (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Stanislav Bednár, Hviezdoslavova 24, 919 04 Smolenice
 • IČO Navrhovateľa: 17700515
 • Povoľujúci orgán: Obec Smolenice, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.08.2019
  Spracovateľ zámeru Mgr. Johana Škodáčková
  Text zámeru
  01.08.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.10.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  29.11.2019
  29.11.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  31.03.2020