Dostavba chovu ošípaných, farma Senica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny 11.5 Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je ustajnenie ošípaných prostredníctvom prestavby piatich existujúcich hál a prístavby piatich nových hál s dobudovaním preháňacích chodieb. Riešenie hnojovicového hospodárstva je vypracované v dvoch variantoch.
 • Dotknutá obec: Hlboké, Jablonica, Senica (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AGROVÝKRM, a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
 • IČO Navrhovateľa: 31421814
 • Povoľujúci orgán: Inšpektorát životného prostredia Bratislava
  Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text zámeru

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  22.02.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  22.08.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  22.08.2017

  Verejné prerokovanie

  Velká zasadacka MÚ v Senici, dna 25.09.2017 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.01.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  01.03.2018