Domov sociálnych služieb ASA Building Nová Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie novostavby špecializovaného zariadenia pre seniorov s rôznym stupňom odkázanosti. Celková kapacita domova bude 40 ubytovaných osôb (ubytovaných v 36 jednoposteľových izbách a 2 dvojposteľových izbách), pričom celkový počet personálu pracujúcich vo viacerých zmenách bude asi 28 osôb.
 • Dotknutá obec: Nová Ves (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Navrhovateľ: ASA BUILDING NOVÁ VES s.r.o., Nová Ves 200, 991 05 Nová Ves
 • IČO Navrhovateľa: 51686112
 • Povoľujúci orgán: Obec Nová Ves
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.