Dobývanie ložiska štrkopieskov Mikušovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je uskutočnenie ťažby a úpravy štrkopieskov pre stavebné účely. Cieľom zámeru je zabezpečenie ťažby na ložisku štrkopieskov Mikušovce . Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopiesku bude uskutočnené banským spôsobom podľa „ Plánu využívania na roky 2019 - 2028.“
 • Dotknutá obec: Trebeľovce, Panické Dravce, Rapovce, Mikušovce (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: OkÚ Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: J.V.&T., s r.o.Mikušovce 13 , 984 01 Lučenec
 • IČO Navrhovateľa: 36049701
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Obec Mikušovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.02.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Tibor Turčan, Športová 2, Košice
  Text zámeru
  22.02.2018
  22.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  28.05.2018