Preskočit na obsah

Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpečný odpad 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dobudovanie existujúceho areálu skládky, kompostárne a plochy pre biodegradáciu.
 • Dotknutá obec: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Plastic People, s.r.o., Gunduličova 4, 811 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35846666
 • Povoľujúci orgán: SI ŽP Bratislava, SÚ Hlohovec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.07.2012
  Spracovateľ zámeru HABANREAL spol. s r.o.
  Text zámeru
  25.07.2012

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  03.09.2012

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení HABANREAL spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  19.07.2013

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.07.2014