Distribučno-skladový areál MED-ART s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Uskladnenie humánnych a veterinárnych liekov a zdravotníckych pomôcok a následná distribúcia výrobkov ku koncovým odberateľom v rámci regiónu.
 • Dotknutá obec: Haniska (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Prešov
 • Navrhovateľ: APOT Invest s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 45628785
 • Povoľujúci orgán: Obecný úrad Haniska
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.12.2017
  Text zámeru
  27.12.2017
  27.12.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  27.04.2018