Preskočit na obsah

CTZ Nitra-Chrenová - nový tepelný zdroj

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nového centrálneho tepelného zdroja CTZ Nitra-Chrenová, jeho prepojenie na jednotlivé prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, resp. ich vybudovanie, inštalácia technológie tepelného zdroja a potrubné prerpojenie s jestvujúcou sústavou CZT v meste Nitra
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36550604
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.12.2021
  Spracovateľ zámeru EKO-GEO-CER, s.r.o.
  Text zámeru
  29.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.05.2022