Preskočit na obsah

CTPark Trnava II

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logisticko-priemyselného parku. Prevádzka objektov logistických hál – výrobno-skladových. Jednotlivé haly budú slúžiť na skladovanie, ľahkú priemyselnú výrobu a na manipuláciu s tovarom v rozsahu nadväzujúcom na skladovanie tovaru. Haly budú vybavené nakladacími plošinami (prekladiskami) pre nakládku a vykládku tovaru. V areáli sú navrhnuté aj doplňujúce objekty potrebné pre fungovanie logistického areálu ako vrátnica, strojovňa a nádrž stabilného hasiaceho zariadenia, pri halách sú situované prístrešky na bicykle a fajčiarsky prístrešok. V strede logistického parku je navrhovaná aj jedna samostatná administratívna budova, ktorá obsahuje priestory, kancelárií, ambulanciu všeobecného lekára a priestory jedálne, kde sa budú podávať dovezené jedlá.
 • Dotknutá obec: Zavar, Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: CTPark Trnava II, spol. s r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52346994
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trnava, Obec Zavar, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.10.2021
  Spracovateľ zámeru EKOJET s.r.o., Mgr. T. Šembera, Ing. J. Schvarcz
  Text zámeru
  27.10.2021
  27.10.2021
  27.10.2021
  27.10.2021
  27.10.2021
  27.10.2021
  27.10.2021
  27.10.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.01.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  10.03.2022