Preskočit na obsah

ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej odľahčovacej komory

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rekonštrukcia a dobudovanie ČOV za účelom zvýšenia efektivity a bezpečnosti prevádzky ČOV v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na množstvo a kvalitu vypúšťanej odpadovej vody do recipientu a dažďovými vodami z kanalizačnej siete v rozsahu : vybudovanie odľahčovacej komory, rekonštrukcia mechanického stupňa ČOV, rekonštrukcia odľahčovania mechanicky vyčistených odpadových vôd za usadzovacou nádržou, rekonštrukcia biologickej linky čistenia a čerpacej stanice kalov, rekonštrukcia uskladňovacej nádrže kalu so strojovňou. Účelom je zvýšenie kapacity ČOV z 7360 EO na 15000 EO pri rovnakom množstve prevádzkových hodín (8760 hod/rok) .
 • Dotknutá obec: Myjava (okres: Myjava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Myjava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Moravská 1, 907 01 Myjava
 • Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom ul. Prešovská č. 48, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35850370
 • Povoľujúci orgán: OÚ Myjava-odbor starsotlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  22.06.2022
  22.06.2022
  22.06.2022