Preskočit na obsah

ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Podstatným dôvodom na intenzifikáciu a rozšírenie ČOV je tiež požiadavka na pripojenie ďalších okolitých obcí na verejnú kanalizáciu. ČOV bude schopná vyčistiť odpadové vody z doteraz napojených obcí pri ich úplnom odkanalizovaní ako aj z deviatich novo pripojených obcí (Kráľovičove Kračany, Vieska, Lúč na Ostrove, Malé Dvorníky, Veľké Blahovo, Vydrany, Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto). Šesť z týchto obcí bude napojených do verejnej kanalizácie v Dunajskej Strede.
 • Dotknutá obec: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36550949
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  19.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  19.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.11.2022