Preskočit na obsah

Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je ustajnenie ošípaných prostredníctvom prestavby existujúcich chovných hál a dostavby existujúcej haly č. 22. Riešenie priestoru pre expedíciu zvierat z farmy je vypracované v dvoch variantoch.
 • Dotknutá obec: Spišské Vlachy (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Agrovýkrm Spiš, s.r.o., 919 08 Boleráz
 • IČO Navrhovateľa: 36244180
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.03.2018
  Text zámeru
  06.03.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.05.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  27.11.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EnvIdeal s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  27.11.2018

  Verejné prerokovanie

  Zasadacia miestnost obce Bystrany dna 04.01.2019 o 13:00; Kultúrny dom Hviezdoslavova ul. Spišské Vlachy dna 04.01.2019 o 17:00; Kultúrny dom v Olcnave dna 08.01.2019 o 17:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.11.2021
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  27.01.2022