Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice-Juh

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zariadenie na zber, triedenie, zhodnocovanie a následné spracovanie stavebných odpadov (napr. najmä stavebnej sute, kameniva, betónov a bitúmenových zmesí).
 • Dotknutá obec: Košice - Juh (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Odpad a recyklácia Košice, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 47155272
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.02.2018
  Spracovateľ zámeru doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD.
  Text zámeru
  08.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  28.03.2018

  Verejné prerokovanie

  Budova Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, zasadacka D - 310, 3. poschodie dna 23.04.2018 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.07.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  12.09.2018