Preskočit na obsah

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je posúdenie navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bude zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi. Spracovanie ostatných odpadov sa navrhuje v dvoch stupňoch: 1. Mechanická úprava zmesového komunálneho odpadu s ročnou kapacitou 100 000 t pre účel mechanického spracovania a vytriedenia zložiek odpadu pre následné zhodnotenie – železné a neželezné kovy, papier, plasty, organická zložka a nezhodnotiteľný zvyšok. 2. Zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov kombinujúc technológiu anaeróbnej fermentácie a aeróbneho kompostovania s ročnou kapacitou 60 000 t odpadu. Výstupnou surovinou biologického zhodnotenia bude uhlíkovo neutrálny bioplyn pre krytie energetických potrieb priľahlých prevádzok alebo potenciálne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete.
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, v zastúpení ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 35815256
 • Povoľujúci orgán: Mesto Martin, stavebný úrad a ŠFRB
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.12.2021
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  Prerušenie/zastavenie konania
  21.02.2022

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  04.05.2022