Preskočit na obsah

Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE Zavar)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar, s celkovou uvažovanou kapacitou 230 000 t privezeného odpadu ročne sa bude realizovať v 2 etapách. V rámci prvej etapy sa uvažuje s výstavbou všetkých častí navrhovaného CCE Zavar okrem druhej linky určenej na energetické zhodnocovanie odpadov s kapacitou 100 000 t/rok. CCE bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu s kapacitou 2x 100 000 t/rok. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu je spojené s výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Dolné Lovčice, Zavar, Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ewia CCE2, Rastislavova 98, 043 46 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 52652815
 • Povoľujúci orgán: Obec Zavar
  Mesto Trnava
  Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Text zámeru
  17.07.2020
  17.07.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.11.2020