Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka centra cirkulárnej ekonomiky, s uvažovanou kapacitou 130 000 t/rok privezeného odpadu. Centrum bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu s kapacitou 100 000 t/rok. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu je spojené s výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom, Močenok, Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52071359
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šaľa
  Obec Močenok
  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.09.2019
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  11.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  26.11.2019