Preskočit na obsah

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka centra cirkulárnej ekonomiky, s uvažovanou kapacitou 130 000 t/rok privezeného odpadu. Centrum bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu s kapacitou 100 000 t/rok. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu je spojené s výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Šaľa, Močenok, Trnovec nad Váhom (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ewia a. s., Tomášikova 64, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52071359
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
  Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.09.2019
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  11.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  26.11.2019

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOCONSULT-enviro, a. s., Miletičova 23, Bratislava
  Text správy o hodnotení
  01.02.2021
  01.02.2021

  Verejné prerokovanie

  v kongresovej sále na prízemí Mestského úradu v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa 31.05.2021 o 16:00
  v telocvični Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom č. 302 01.06.2021 o 16:00
  v spoločenskej sále Obecného úradu obce Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82 Močenok, na I. poschodí 02.06.2021 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.01.2023
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  17.02.2023
  08.03.2023