Bytový súbor Pod vŕškami blok H24

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislava - Záhorská Bystrica (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: H24 Project s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52564011
 • Povoľujúci orgán: MČ BA Záhorská Bystrica, OÚBA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.12.2019
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text zámeru
  12.12.2019
  12.12.2019
  27.05.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.06.2020
  15.06.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  28.07.2020