Bytový súbor Ahoj, Sliačska cesta

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie obytného súboru, ktorý sa skladá z troch stavebných objektov. Ide o samostatné stavebné celky.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: AHOJ DEVELOPMENT, s.r.o. , Račianska 71, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35908378
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.