Preskočit na obsah

Bytový komplex Green River

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Menenou navrhovanou činnosťou je „Územný plán zóny Záhorská Bystrica – Krče“. Zmena navrhovanej činnosti sa týka len sektora F. Spočíva v nahradení aktuálneho urbanistického riešenia blokov f1, f2 a f3 urbanistickým riešením, ktorého základnou tézou je zmena rovného pásu zelene vo východnej časti plochy na zelený pás tvaru meandrujúcej rieky cez celú plochu. Centrálny park Green River bude rozdelený na časti: ihrisko pre deti, workout, ihriská pre športovcov, malý amfiteáter pre kultúru, grilbox pre obyvateľov, časť pre chovateľov psov a časť pre seniorov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Záhorská Bystrica (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: Pod vŕškami s. r. o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36715760
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
  OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.09.2021
  Text oznámenia o zmene
  16.09.2021

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien