Preskočit na obsah

Bytový dom Terchovská

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka bytového domu. Výstavba je navrhovaná v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava II, v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Predmetom navrhovanej činnosti je 8 hlavných objektov. V spoločnej spodnej časti, umiestnenej pod terénom, sú riešené podzemné parkoviská a technické priestory. Navrhovaná činnosť predstavuje vytvorenie 137 parkovacích stojísk.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Metro Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35732881
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, MČ BA RUŽINOV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.02.2022
  Spracovateľ zámeru IVASO
  Text zámeru
  15.02.2022
  27.05.2022