Preskočit na obsah

Bytový dom Sky Park Tower

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V poradí už tretia zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu stavby pred dokončením a zmenu vo funkčnom užívaní stavby v rozsahu zmeny väčšiny kancelárskych priestorov v nadzemnej časti veže na bytové priestory (a nebytové svetlotechnické apartmány) v súlade s územným plánom zóny Chalupkova (UPZ). Zmena je najmä v rozsahu dispozičných a technologických úprav v priestoroch veže a z toho vyplývajúcich zmien členenia fasády objektu pri zachovaní maximálnej výšky stavby a zachovaní všetkých rozmerových a hmotovo priestorových parametrov veže - dominanty v rámci typických podlaží.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SKY PARK TOWER, s.r.o., Bottova 1/1, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51468107
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.08.2023
  Text oznámenia o zmene
  30.08.2023
  30.08.2023