Preskočit na obsah

Bytový dom Lomnická

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie objektu bytového domu „Lomnická“ v intraviláne mesta Nitra, kat. územie Chrenová, v časti Brezový Háj. Navrhované usporiadanie bude do tvaru písmena „U“ ktoré bude tvorené blokmi (traktami) „A“, „B“, „C“, v ktorých sú riešené aj zariadenia pre športovo rekreačného vyžitia a ďalšie komerčné priestory samostatných prevádzok. Celková podlahová plocha predstavuje 18775 m2, bude vybudovaných 200 stojísk.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: ORBIS paradisum s.r.o., Za humanmi 750/34, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 51172300
 • Povoľujúci orgán: OU NR, Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.09.2021
  Spracovateľ zámeru PSSDI, s.r.o., Vikárska 1077/13, 949 01 Nitra
  Text zámeru
  13.09.2021
  13.09.2021