Bytový dom - Biely kríž, blok A a blok B

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba bytových domov „Biely kríž, blok A a blok B“
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: MPV Develop, spol. s r.o., Šebastovská ulica č. 4, 080 06 Prešov
 • IČO Navrhovateľa: 36831816
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Nové mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.