Preskočit na obsah

Bytový dom Alžbetin park, Trnava

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Pozemky sa nachádzajú v stabilizovanom území mesta Trnava, v bývalom areáli spoločnosti Vetter Slovakia s.r.o. Územie je ohraničené z jednej strany parkom Janka Kráľa, Hlavným cieľom projektu je revitalizácia územia a plné začlenenie bytového domu do štruktúry mesta s kvalitným prostredím pre jej užívateľov a verejnosť. Bytový dom má ponúknuť dostupné bývanie pre mladé rodiny.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: EMOSTAV, s.r.o., Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36403733
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trnava, OÚ Trnava, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.06.2022
  Spracovateľ zámeru Enviplan, s.r.o., Bratislava, RNDr. Vladimír Žúbor
  Text zámeru
  06.06.2022
  06.06.2022
  06.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.08.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  19.09.2022