Bytové domy Vlárska - Kramáre, 84 b.j., Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie dvoch objektov s 84 bytmi a ich predaj. Súčasťou je vybudovanie 158 parkovacích miest (v objekte 118 a 40 na teréne).
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: FORESPO REALITY 1 a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47254793
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Nové Mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.