Bytové domy „Rezidencie pri kaštieli“ Kynek Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nových domov s vybavenosťou t.j. detským ihriskom a detským klubom, ktorá vhodne dopĺňa infraštruktúru vybavenosti danej lokality. Objekt bude mať riešené parkovisko a príjazdovú komunikáciu ako aj všetky potrebné prípojky a preložky ing. sietí.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: BLUHM PARTNER s.r.o., Pribinova 4, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44622546
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra, Okresný úrad Nitra
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.