Preskočit na obsah

Bytové domy "Rezidencia Tesla"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladanej dokumentácie je vybudovanie obytného súboru Rezidencia Tesla v polyfunkčnej zóne Tesla Business Centrum na Dunajskej ulici v Košiciach.
 • Dotknutá obec: Košice - Juh (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Rezidencia Tesla s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 53917405
 • Povoľujúci orgán: Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.07.2023
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO a.s.
  Text zámeru
  20.07.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.09.2023
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.11.2023
  21.11.2023