Bytové domy Pri Mlyne

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba štyroch bytových domov, parkovacích miest a napojenie navrhovanej činnosti na inžinierske siete.
 • Dotknutá obec: Skalica (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: Pri Mlyne 1 s.r.o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50841653
 • Povoľujúci orgán: Mesto Skalica – stavebný úrad
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.