Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, k.ú. Nivy vybudovať nový polyfunkčný komplex pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánovéjednotky, plochy zariadení správy a riadenia dopravy, plochy vyhradené pre zariadenia sociálnych služieb, administratívu a občiansku vybavenosť s príslušným parkovaním a sadovými úpravami) s dobrou dostupnosťou do centra mesta za účelom využitia funkčného potenciálu dotknutého pozemku v zmysle územného plánu dotknutého sídla.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Pravé krídlo, s.r.o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 50941615
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Ružinov, OÚ BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  28.06.2018
  28.06.2018
  06.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  03.12.2018