Preskočit na obsah

BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, k.ú. Nivy vybudovať nový polyfunkčný komplex pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánovéjednotky, plochy zariadení správy a riadenia dopravy, plochy vyhradené pre zariadenia sociálnych služieb, administratívu a občiansku vybavenosť s príslušným parkovaním a sadovými úpravami) s dobrou dostupnosťou do centra mesta za účelom využitia funkčného potenciálu dotknutého pozemku v zmysle územného plánu dotknutého sídla.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Pravé krídlo, s.r.o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 50941615
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Ružinov, OÚ BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  28.06.2018
  28.06.2018
  06.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  03.12.2018