Preskočit na obsah

Bytové domy Pod Zábrehom 3

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši výstavbu bytových domov Pod Zábrehom 3, ktorý pozostáva zo siedmych bytových domov sústredených do 3 blokov. Blok C obsahuje 4 samostatné objekty, blok B obsahuje jeden objekt v tvare U a blok A pri Nimnickej ceste obsahuje 2 objekty. Súčasťou navrhovanej činnosti bude celkom 490 parkovacích miest z toho 470 stojísk v podzemných garážach a 20 stojísk v povrchovej časti, ktoré budú slúžiť pre zásobovanie. Pri pešej zóne budú v parteri bytových domov umiestnené priestory s občianskou vybavenosťou. Projekt uvažuje s umiestnením odstavných stojísk výlučne pod terénom v podzemných a čiastočne nadzemných podlažiach, tým pádom na teréne ostáva viac miesta na výsadbu zelene a priestoru pre aktivity obyvateľov. Podľa územného plánu mesta Púchov sa dané parcely nachádzajú v obytnom území určenom pre výstavbu bytových domov. V danej lokalite sa podľa územného plánu uvažuje s výstavbou bytových domov s výškovou reguláciou 1 podzemné podlažie + 4 nadzemné podlažia + 1 ustúpené podlažie.
 • Dotknutá obec: Nimnica, Púchov (okres: Púchov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Púchov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova 820/16, 02001 Púchov
 • Navrhovateľ: Reinoo Púchov, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 50428390
 • Povoľujúci orgán: Mesto Púchov. OÚ Púchov-OSoŽP-ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  14.04.2022
  14.04.2022
  14.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.05.2022