Bytové domy Pod Zábrehom 2.0

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka 3 bytových domov (označenie „A“, „B“ a „C“) a súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry. Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia trvalého bývania s doplnením o ďalšie prvky občianskej vybavenosti (obchodné prevádzky, prevádzky verejného stravovania, príp. iné). V každom bytovom dome sa bude nachádzať jedna komerčná prevádzka. Lokalita sa nachádza v blízkosti vodného toku Váh (cca 70 m). Navrhované bytové domy budú mať celkovo 129 bytových jednotiek. Z hľadiska podlažnosti sa navrhuje v každom bytovom dome 1 podzemné, 4 nadzemné a 1 ustúpené podlažie. Úžitková plocha jedného bytového domu bude 4031,8 m2. Úžitková plocha komerčného priestoru v 1 bytovom dome je 124,31 m2 (uvažovaná predajná plocha je do 100 m2). Celkový počet navrhovaných parkovacích stojísk je 178, z toho 81 parkovacích stojísk bude umiestnených v garáži (v garáži jedného bytového domu je navrhnutých 27 miest) a 97 vonkajších parkovacích stojísk situovaných na teréne v areáli stavby. Dopravné napojenie a napojenie na technickú infraštruktúru (inžinierske siete) územia je vyriešené.Navrhovaná činnosť v území je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Púchov.
 • Dotknutá obec: Dolné Kočkovce, Nimnica, Dohňany, Púchov, Streženice (okres: Púchov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Púchov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova 820/16, 02001 Púchov
 • Navrhovateľ: Reinoo Púchov, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50428390
 • Povoľujúci orgán: 1.Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa.
  2.Mesto Púchov.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.11.2019
  Spracovateľ zámeru Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa
  Text zámeru
  20.11.2019
  20.11.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.03.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  11.05.2020