Budova pre obchod a služby

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Skladové centrum spojené s predajom a administratívou navrhovateľa
 • Dotknutá obec: Žarnovica (okres: Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Navrhovateľ: QUIX s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 48116726
 • Povoľujúci orgán: OU ZH OCDaPK,OU ZH PaLO,OU ZC OSZP,Mesto Žarnovica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.