Preskočit na obsah

BROWNFIELD Slovenský hodváb Senica - I. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom činnosti je vytvoriť nové možnosti pre občiansku vybavenosť v centrálnej časti mesta transformáciou existujúcej starej časti výrobného areálu Slovenský hodváb Senica.
 • Dotknutá obec: Senica (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Navrhovateľ: Slovenský hodváb PLUS,s.r.o.,Továrenská 532,905 01 Senica
 • IČO Navrhovateľa: 45480583
 • Povoľujúci orgán: Mesto Senica-Spol. obec. úrad, Mesto Senica-odd.výs. a ŽP, OÚ Trnava-odb. cest.dopr.,OÚ Se-OSZP-VH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.03.2014
  Spracovateľ zámeru DIPA,s.r.o.,Dr.I.Horvátha 887/30, 905 01 Senica
  Text zámeru
  21.03.2014
  25.03.2014
  25.03.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  20.05.2014