Brezno, úprava odtokových pomerov Kabátovského potoka

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.3 Zariadenia na prevod zdrojov vody medzi riečnymi tokmi, ak dlhoročný priemerný prietok toku, z ktorého sa má voda čerpať,
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Redukovanie povodňových prietokov na prítoku Kabátovského potoka dvomi suchými poldrami.
 • Dotknutá obec: Brezno (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: SVP š.p., o.z. Povadie Hrona Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: OÚ Brezno
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.