Bratislava, Kanalizačný prepoj zberačov E a A

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Investor navrhuje zabezpečiť odľahčenie prepojením odpadových vôd zo zberača E do zberača A s využitím existujúceho zberača chemickej kanalizácie (KCHOV II).
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vrakuňa, Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou HYDROCOOP spol. s r. o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15
 • IČO Navrhovateľa: 35850370
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.04.2018
  Text oznámenia o zmene
  12.04.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.10.2018
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.04.2019