Preskočit na obsah

Bory Home III

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V rámci pozemku investora je navrhnutých 8 bytových domov (B1, B2, B3, C1, D1, D2, E1, E2). Bytové domy B1 – D2 sú navrhnuté ako chodbové bytové domy, so štyrmi a piatimi bytovými podlažiami, Bytové domy E1 a E2 sú navrhnuté ako sekciové so šiestimi bytovými podlažiami.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bory Home, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48099171
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.05.2018
  Text oznámenia o zmene
  03.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  07.01.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien