Preskočit na obsah

Bory Home I.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba prvej etapy súboru (komplexu) pozemných stavieb – obytných objektov s príslušnou technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest. Vytvorenie modernej obytnej zóny s prislúchajúcou občianskou vybavenosťou, kvalitnými súkromnými a verejnými priestormi
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: BORY, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35713402
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Lamač, OU BA OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.05.2015
  24.07.2015
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o., Pezinok, Ing. Jozef Marko, CSc
  Text zámeru
  22.05.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  03.09.2015
  13.10.2015