Preskočit na obsah

BORY BÝVANIE etapa 5

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového rezidenčného komplexu s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla a s cieľom dotvárať už existujúcu, či súčasne realizovanú zástavbu predchádzajúcich etáp bytových domov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bory Home, s. r. o., Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava – v zastúpení EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, IČO 35 734 990
 • IČO Navrhovateľa: 36740896
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 6512/9, 841 03 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.05.2022
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o.
  Text zámeru
  09.05.2022
  09.05.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.12.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  25.01.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s. r. o.
  Text správy o hodnotení
  25.01.2023
  25.01.2023

  Verejné prerokovanie

  Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Zrkadlová sieň č. 111 (1. poschodie), Uršulínska 6 - 01.03.2023 o 10:00