Preskočit na obsah

Boleráz – Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1, k.ú. Boleráz, Bíňovce, Smolenice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je komplexná rekonštrukcia všetkých prvkov železničnej infraštruktúry vrátane mostných objektov v uvedenom úseku trate pre dosiahnutie zvýšenia súčasnej traťovej rýchlosti, priestorovej priechodnosti, únosnosti železničného spodku, bezpečnosti prevádzky a cestujúcich a tiež zvýšenia kultúry, komfortu a plynulosti cestovania. Rekonštrukciou technickej infraštruktúry sa znížia náklady na údržbu definičného úseku a obmedzia sa nepredpokladané poruchy a z nich vyplývajúce obmedzenia prevádzky. Súčasne sa dosiahne zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo a zlepšenie a skvalitnenie lokálneho životného prostredia.
 • Dotknutá obec: Smolenice, Boleráz, Bíňovce (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: obce Smolenice, Bíňovce, Boleráz
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  26.03.2021