Preskočit na obsah

Bitúnok PVOD Kočín, Šterusy 199

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je stavba bitúnku v rámci existujúceho areálu Poľ n ohospodárs k eh o výrobného a obchodného družstva Kočín na parcelách E KN č. 661/108 a 661/ 109 , ú. Šterusy , ktorý naviaže na živočíšnu výrob u tý m, že sa v ybu d uje priemyseln á časť družstva, kde sa bude vykonávať po rážka hovädzieho dobytka a o šípaných. M äso tu bude odborne porciované na jednotlivé časti a pripravené na prepravu na ďalšie spracovanie.
 • Dotknutá obec: Šterusy (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
 • IČO Navrhovateľa: 00207934
 • Povoľujúci orgán: Obec Šterusy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  15.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.11.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  14.12.2022