Betonáreň

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je v súlade so Smernicou pre odpadovú vodu v európskom priemysle transportbetónu vybudovať novú, modernú Betonáreň, ktorá bude spĺňať poţiadavky súčasných noriem a predpisov z hľadiska kvality výroby, ochrany ţivotného a pracovného prostredia. Jedná sa o automatickú BETONAREŇ ELKOMIX-60 QUICK MASTER, ku ktorej je priradené recyklačné zariadenie. Zariadenie bude určené pre údrţbu vozidiel a recykláciu nepouţitej zmesi tak, aby celá výroba a rozvoz betónu bola riešená ako bezodpadová prevádzka. Recyklované suroviny budú po oddelení pouţívané spätne vo výrobe.
 • Dotknutá obec: Breza (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: ZISTA s.r.o., Stará Ves 271, 029 53 Breza
 • IČO Navrhovateľa: 44121601
 • Povoľujúci orgán: príslušný stavebný úrad, OÚ Námestovo, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.03.2020
  Spracovateľ zámeru Doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., KATRING s.r.o. Moldavská cesta II. 2413/49, 040 01 Košice
  Text zámeru
  25.03.2020
  25.03.2020
  25.03.2020
  25.03.2020